תוינתהו םיאנת

מבוא והגדרות
תנאים והתניות
 • אתר www.sakai.com- (להלן: "האתר") משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרי ושירותי החברה.
 • בעלת האתר ומפעילה הינה חברת סאקאי-סכיני שף (להלן: "החברה"), ח.פ. 318033958 אשר כתובת משרדה הרשום המסגר 20, תל אביב
 • מוצרי חיתוך ואביזרים- הפריטים/המוצרים המופיעים באתר למכירה לצרכן (להלן: "הפריט" ו/או "המוצר" ו/או "הפריטים" ו/או "המוצרים")
 • כל אדם, לרבות תאגיד (להלן: "המשתמש" ו/או "המשתמשת" ו/או "המשתמשים")- רשאי להשתמש ולבצע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים שלהלן:
המשתמש/ת באתר הינם כשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות. משתמש או משתמשת שהינם קטינים (מתחת לגיל 18) ו/או אינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש/ת ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו/ה (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. האחריות ו/או הפיקוח ביידוע הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון ולפעול על- פי תנאי תקנון זה, חלה על ההורים בלבד. כל פעילות אשר תבוצע באתר על-ידי קטין ו/או קטינה מהווה הסכמה של הקטין ו/או הקטינה ו/או ההורים לאמור בתנאי תקנון. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה.המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר.המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
 1. יובהר כי משתמש הגולש באתר ו/או משתמש בו, מסכים לקבל ולנהוג על-פי הוראות תקנון זה; כל משתמש המבצע פעולה באתר מצהיר למעשה כי הינו מודע להוראות התקנון ומקבלם ולא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או בעל האתר ו/או מפעיליו ו/או כלפי מי מטעמם- מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מצד החברה ו/או בעל האתר על-פי תנאי התקנון וכללי השימוש המפורטים בתקנון האתר.
 2. במידה ומשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הרי שאל לו לעשות כל שימוש באתר
 3. מקום שהאמור בתקנון זה כתוב בלשון זכר (מטעמי נוחות בלבד), הרי שהינו מיועד ומתייחס לשני המינים- גברים ונשים כאחד.
 4. "מזמין" ו/או "מבצע העסקה", הינו משתמש או משתמשת המבצעים הזמנה באתר או דרך הטלפון
 5. המועד בו אישרה חברת האשראי את העסקה, יהווה לעניין ההזמנה את "יום ביצוע ההזמנה".
 6. הכתובת שמציין המזמין בהזמנה, תהווה לעניין ההזמנה את "הכתובת למשלוח".
 7. המועד בו נמסר/ו המוצר/ים ו/או הסחורה אל היעד המבוקש על-ידי המשתמש מבצע ההזמנה באמצעות האתר, יהווה את "יום אספקת המוצר" ו/או "יום אספקת הסחורה".
 8. ימים ראשון עד חמישי בשבוע יהוו "ימי עסקים" לעניין ההזמנה ולא יכללו את ימים שישי, שבת, ערבי חג, חול- המועד וימי זיכרון.
 9. מחיר המוצרים באתר הינו בשקלים חדשים, כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי משלוח
 10. תמונות המוצרים באתר הן להמחשה בלבד; החברה תעשה כמיטב יכולתה להציג בפני המשתמשים תמונות מדויקות ככל הניתן של המוצרים המוצעים למכירה/הזמנה באתר.
 11. החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה להציע באתר מעת לעת, וכראות עיניה, מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות, וכן רשאית היא בכל עת להפסיק את כל אלו- להחליפם ולשנותם, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.
 12. החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה לעדכן מעת לעת, וכראות עיניה, את מחירי המוצרים באתר ו/או את תעריפי דמי המשלוח, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת. המחיר הקובע בהזמנה שבוצעה על-ידי המזמין יהא המחיר שפורסם וצוין במועד השלמת תהליך ההזמנה עם מסירת פרטי כרטיס האשראי.
 13. *באם עודכן מחיר המוצר באתר בטרם הושלמה ההזמנה, החיוב יהא לפי המחיר המעודכן.
-כללי החברה רשאית בכל עת, על-פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, להפסיק את פעילות האתר ללא הודעה מוקדמת. הוראות תקנון זה חלות בגלישה ו/או שימוש באתר באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר תקשורת אחר המאפשר גלישה ו/או שימוש באתר, כגון: מחשבים נישאים, טלפונים סלולאריים וכיוב'. החברה שומרת על זכותה למנוע ממשתמש על-פי שיקול דעתה את הגלישה באתר ו/או למנוע ממשתמש גישה לביצוע פעולות באתר ו/או אפשרות לבצע רכישות באתר, באם התנהגותו של זה אינה הולמת ו/או הינה בניגוד לתקנון ו/או יש בה כדי להעלות חשש לפגיעה בניהולו התקין של האתר. החברה רשאית בכל עת ועל-פי שיקול דעתה המלא והבלעדי לשנות ו/או לעדכן את התקנון ללא כל הודעה מוקדמת, כאשר נוסח השינוי ו/או העדכון שבוצע בתקנון- יחייב ממועד פרסומו באתר. כותרות ו/או ראשי הפרקים באתר מוצגים לצרכי נוחות ו/או התמצאות המשתמש בלבד ולא ישמשו בשום אופן לפרשנות התקנון.
שירותים ושימושים באתר
 1. רכישת מוצרים ו/או שירותים.
 2. יצירת "סל קניות" המפרט את רשימת הפריטים המועדפים על-ידי המשתמש/ת.
 3. שיתוף פריטים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות או שיתופם באמצעות דואר-אלקטרוני אל חברים/ות. המשתמשים בשירותים אלו מאשרים כי עליהם להימנע מכל פגיעה במוניטין החברה, לרבות הימנעות מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של החברה בעיני הציבור והמשתמש/ת מתחייבים כי לא יפעלו בדרכים שיש בהן כדי לפגוע במוניטין החברה, כאמור.
 4. משתמש בשירותים באתר מצהיר ומאשר לחברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומתחייב כי החברה תהא רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת פרסומים ו/או הצגת תוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק, וללא תשלום ו/או תמורה כלשהם עקב כך.
 5. המשתמשים בשירותים באתר מאשרים כי הינם מודעים לכך שבעצם החלטתם לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר, תהיינה פעולות התיוג, שיתוף, התגובות והעלאת התכנים מכל סוג לאתר או לדף ה- Facebook, חשופות לציבור.
 6. המשתמשים מתחייבים ומצהירים כי לא יעשו שימוש באתר ו/או בתכניו למטרות מסחריות ו/או אחרות.
 7. החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה, וללא כל הודעה מוקדמת, לשנות ולעדכן את רשימת התכנים ו/או השירותים באתר, מבנה האתר, מראהו ועיצובו ולרבות כל היבט אחר הכרוך באתר או בניהול התכנים והשירותים בו ולמשתמשים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין השינויים ו/או העדכונים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) כתוצאה מכך.
 8. החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה, וללא כל הודעה מוקדמת, להסיר את האתר מהרשת ו/או לחסום גישה לאתר- כולו או חלקו. פעולות אלו עשויות להיות מלוות במחיקת המידע בו במלואו
 9. החברה רשאית לפסול ו/או שלא להעלות לאתר תגובות ו/או משובים ו/או תמונות ו/או תוכן שלפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא נוגד הוראות כל דין ואשר עשוי לפגוע בשם ובמוניטין החברה ו/או ברגשות הציבור ו/או עשוי להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או מכל טעם אחר.
 -הזמנת מוצרים באופן מקוון/אונליין רישום לאתר: ניתן לבצע הזמנת מוצרים באתר כאורח ללא רישום אך רצוי להירשם תחילה כמשתמש/ת באתר. בלחיצה על כפתור "הרשמה לאתר", ייפתח דף בו תתבקשו להזין פרטי שם מלאים, מס' טלפון, כתובת מגורים עדכנית, כתובת דואר- אלקטרוני ולבחור סיסמה אשר תשמש אתכם בכניסותיכם העתידיות בשדה "החשבון שלי". החברה לא תעשה כל שימוש בפרטי המשתמשים באתר אלא בהתאם למדיניות הפרטיות באתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ותנאי ביצוע ההזמנות/הרכישות באתר. איתור מוצר/דגם: לאיתור דגם ספציפי על-פי שם דגם, היעזרו בבקשה במנוע "החיפוש" הממוקם בפינה השמאלית העליונה של העמוד. אינכם יודעים שם דגם מבוקש או מחפשים סגנון ספציפי? השתמשו בנווט העליון מימין המקשר אתכם ישירות לחלוקה קטגורית של המוצרים שלנו על-פי מגדר/סגנון/עיצוב/עונה וכד'.
- ביצוע הזמנה באתר ואספקת מוצרים:
 1. לאחר שבחרתם מוצר/ים מבוקש/ים (לרבות צבע ו/או מידה) והוספתם אותו/ם ל"סל הקניות" שלכם תוכלו להתקדם לשלב הבא בתהליך לביצוע ההזמנה בלחיצה על הכפתור ״המשך״ שבעמוד ״סל הקניות שלי״.
 2. בדף שייפתח, יש למלא את השדות המתאימים ולאחר קריאת התקנון ואישורו על-ידכם, תושלם ההזמנה ויימסר לכם בסוף התהליך מס' הזמנה לאישור ומעקב אחר ההזמנה שבוצעה.אם אינכם מחוברים לחשבון האישי שלכם באתר, בדף שייפתח תוכלו לבחור בין להתחבר לחשבון האישי שלכם, ליצור חשבון משתמש חדש או לבצוע הזמנה כלקוח אורח. יש למלא את השדות המתאימים וללחוץ על הכפתור ״המשך לסיכום הקנייה” כדי להתקדם לשלב הזנת פרטי שילוח ואמצעי תשלום.
 3. במעמד ביצוע ההזמנה על-ידי המזמין, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שמסר המזמין ועם קבלת אישור מחברת האשראי תישלח הודעה למזמין המיידעת אודות אישור ביצוע ההזמנה.
 4. בהיעדר אישור של העסקה מחברת האשראי, תוצג באתר הודעה מתאימה עבור המזמין אשר יתבקש למסור פרטי אמצעי תשלום אחר.
 5. היה ונתברר כי כרטיס האשראי של המזמין אינו בתוקף ו/או כי חברת האשראי אינה מכבדת את העסקה או שחברת PayPal אינה מכבדת את החיוב, תיצור הנהלת האתר קשר עם המזמין לצורך השלמת העסקה או ביטולה.
 6. אם החליט המזמין לבצע הזמנה ולשלם באמצעות חשבון PayPal, תידרש הזנת פרטי חשבון קיים של המזמין באתר PayPal. גביית התשלום על-ידי החברה בגין ההזמנה תתבצע רק לאחר קבלת אישור מ-PayPal.
 7. על המזמין להקפיד למסור פרטים נכונים ומדויקים, בעת ביצוע ההזמנה על-מנת למנוע תקלות ועיכובים בביצועה.
 8. היה ולא יימסרו פרטים נכונים, בין אם במכוון ובין אם בשוגג, החברה אינה מתחייבת להבטיח את השלמתה של העסקה ו/או ביצוע ההזמנה.
 9. באם יצוינו ב"טופס ההזמנה" פרטים שגויים, לא תתחייב החברה על הגעת המוצרים ליעדם ובמקרים בהם יחזרו המוצרים לרשותה בשל פרטים שגויים שנמסרו על-ידי המזמין, יחויב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
 10. בהמשך למצוין בסעיף שלעיל, תדגיש החברה כי מסירת פרטים כוזבים במכוון, עלולה להוות עבירה פלילית וכנגד מזמין ו/או מזמינים אשר יפעלו כאמור, עלולים להינקט צעדים משפטיים- אזרחיים ו/או פליליים- ולרבות תביעות נזיקין שייגרמו לחברה, באם ייגרמו, כתוצאה משיבוש פעולתו התקינה של האתר.
 11. אישור ההזמנה מותנה בכך שהמוצר קיים במלאי החברה במועד ההזמנה ו/או במועד האספקה המבוקש על-ידי המזמין.
 12. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא תהא החברה מחויבת במכירת מוצר במידה ולא צוין כי אינו קיים במלאי ולא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה על-ידי המזמין ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק (בין אם ישיר ובין אם עקיף) שנגרם לו ו/או לצד ג'. במקרים מעין אלו, החברה מתחייבת להשיב למזמין כל סכום ששילם, במידה ושילם ו/או לבטל את החיוב בגין העסקה, במידה ובוצעה.
 13. יובהר כי אף במקרים בהם מוצג מוצר באתר כמוצר אשר זמין במלאי, כאשר בפועל אינו זמין במלאי ולא ניתן לספקו, תבוטל העסקה/ההזמנה ולמזמין לא תהא כל טענה כנגד החברה בעניין זה והחברה תשיב למזמין כל סכום ששילם, במידה ושילם.
 14. מזמין יוכל ויהא רשאי בעת ביצוע הזמנה לציין יעד מבוקש למשלוח ב"טופס ההזמנה". לקוח רשום יוכל לבחור בין הכתובות השמורות במאגר האישי שלו ככתובות למשלוח.
 15. יובהר כי יתכן ואספקת/מסירת המוצר אף תותנה בהצגת תעודת הזהות של המזמין ו/או כל אמצעי זיהוי נוסף אחר, על-פי שיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.
 16. הזמנה שבוצעה באתר, תירשם במחשבי החברה ולקוח רשום באתר יוכל לעקוב אחר הסטאטוס שלה באזור האישי שלו באתר.
 17. למזמין יישלח מידע אודות "סטאטוס הזמנה" ומעקב אחר ההזמנה שבוצעה, באמצעות כתובת דוא"ל שימסור הוא בעת ביצועה.
 18. משלוחים ואספקת מוצר ו/או מוצרים שהוזמנו באמצעות האתר יתבצעו בימים א׳-ה׳ בין השעות 08:00-22:00 כולל חול-המועד, ובימי שישי וערבי-חג החל מ-8:00 ועד 4 שעות לפני כניסת השבת (למעט יום שבת וחג) באמצעות חברת משלוחים מטעמה של החברה.
 19. אספקת מוצר ו/או מוצרים אשר הוזמנו באתר לא תתאפשר בימי שבת וחג.
 20. הזמנה שבוצעה באמצעות האתר תחויב, בנוסף למחיר המוצר/ים באתר, גם בדמי משלוח קבועים המתעדכנים מעת לעת להזמנה/יעד אחד בכל רחבי הארץ, למעט אזורים מוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.
 21. הזמנה שתבוצע באתר מעל לסכום של 249 ₪, תפטור את המזמין ו/או מבצע העסקה מתשלום דמי המשלוח ויבוצעו על-ידי החברה ללא עלות/בחינם.
 22. אספקת מוצר ו/או מוצרים אל היעד המבוקש על-ידי המזמין ב"טופס ההזמנה" (תתבצע בין 7-14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה על-ידי המזמין והשלמתה כפי שפורט לעיל).
 23. זמני האספקה המפורטים לעיל הינם משוערים וימנו החל ממועד אישור ההזמנה על-ידי חברת האשראי.
 24. יובהר כי יתכנו עיכובים במועדי האספקה כפי שצוינו לעיל, התלויים בצד ג' ואינם תלויים בחברה, והחברה לא תישא באחריות לאיחור במועד אספקת המוצר/ים מכל סיבה שאינה בשליטתה.
*שימו לב: במידה ולאחר הקניה המוצר שבחרת אזל מהמלאי או במקרה שפרטי האשראי שלך לא נקלטו במערכת - הזמנתכם עלולה להתבטל על ידינו. שירות הלקוחות שלנו ייצור עמך קשר לבירור ולעדכון.
-מדיניות החזרת מוצרים שנרכשו באופן מקוון/אונליין משתמש/ת באתר רשאים לבטל את העסקה/ההזמנה שביצעו באתר בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א– 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כפי המפורט להלן: במידה והינך מבקש/ת לבטל את ביצוע ההזמנה ולהחזיר/להחליף את המוצר/ים שנרכש/ו באתר של סאקאי-סכיני שף, ניתן לעשות זאת בקלות וללא כל בעיה. א. כל עוד לא הונפקה "תעודת משלוח" ו/או "חשבונית מס" (ניתן לבצע מעקב אחר סטאטוס ההזמנה באתר באזור האישי)- תהא אפשרות *טלפונית* בשעות פעילות שירות לקוחות לביטול העסקה ו/או ההזמנה. ב. הונפקה "תעודת משלוח" ו/או "חשבונית מס"- תהא אפשרות לביטול העסקה בהחזרת המוצר פיזית, לאחר אספקתו, ע"י משלוח בדואר רשום עם מס' למעקב, או ע"י חב' שילוח. המשתמש יהיה רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: ״חוק הגנת הצרכן״), וזאת בהצגת "טופס ההזמנה ואישור ביצוע התשלום" המצורף לחבילת המשלוח (המשמש גם כפתק החלפה), כאשר המוצר/ים מוחזר/ים באריזה המקורית והינו/הינם חדשים לחלוטין, ללא כל סימני שימוש וניתן/ניתנים להחזרה למלאי למכירה מחדש. יובהר כי יתכן וביטול העסקה אף תותנה בהצגת תעודת הזהות של המזמין ו/או כל אמצעי זיהוי נוסף אחר, על-פי שיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה. ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר אך ורק בכרטיס האשראי איתו בוצעה ההזמנה אונליין ובאופן בו בוצעה (כלומר, עסקה שבוצעה בתשלומים- תזוכה במספר תשלומים בהתאמה, ועסקה שבוצעה בתשלום אחד בודד- תזוכה בתשלום אחד בודד בהתאמה). *אין לפנות לחברת האשראי על-מנת לבטל את העסקה/לקבל החזר כספי. יש לבצע את הפעולה רק מול חברת סאקאי-סכיני שף. ביטול עסקה והחזר כספי עבור רכישות דרך PayPal יתאפשר אך ורק דרך PayPal ולחשבון דרכו בוצעה ההזמנה. במידה וברצונכם להחליף מוצר/ים אותו/ם רכשתם אונליין למוצר/ים כנגד הנפקת שובר זיכוי לרכישה חוזרת באתר החנות ללא הגבלת זמן- יש להחזיר את המוצר/ים ע"י משלוח בדואר רשום עם מס' למעקב, או ע"י חב' שילוח. את המוצר/ים יש להחזיר לחברת סאקאי לשם החלפתם או לשם הנפקת שובר זיכוי לרכישה חוזרת ברשת ללא הגבלת זמן עד 30 ימים (שימו לב: לא ימי עסקים) מיום אספקתו/ם כאשר מדובר במוצר שנרכש במחיר מלא ועד 14 ימים (שימו לב: לא ימי עסקים) מיום אספקתו/ם כאשר מדובר במוצר שנרכש במחיר הנחה/מבצע.
-דמי ביטול במקרה של ביטול עסקה, טרם אספקת המוצרים ו/או השירותים שהוזמנו – בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצרים ו/או השירותים, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. בנוסף, במידה והמוצר נשלח ע"י סקאי לחברת השילוח, תחויב גם בתשלום מלא בגין המשלוח, גם אם טרם קיבלת את המוצרים ו/או השירותים. החלפת מוצר/ים (או החזרת מוצר/ים כנגד הנפקת שובר זיכוי לרכישה חוזרת בסניפי הרשת ללא הגבלת זמן) תתאפשר אך ורק בהצגת "טופס ההזמנה ואישור ביצוע התשלום" המצורף לחבילת המשלוח (המשמש גם כפתק החלפה), כאשר המוצר/ים מוחזר/ים באריזה המקורית והינו/הינם חדשים לחלוטין, ללא כל סימני שימוש וניתן/ניתנים להחזרה למלאי למכירה מחדש. לא ניתן להחזיר או להחליף מוצר/פריט בודד כאשר הינו חלק מערכה ("סט"), ובמקרים אלו יש להחזיר את הערכה על כל פרטיה, באריזה המקורית. - אנא היו זהירים בעת בדיקת סכיני פחמן בידיים רטובות לאחר הרכישה. אנו מבקשים מהלקוחות לבחון כל סכין לפני השימוש, ואנו לא נקבל החזרות של סחורה פגומה. במקרה שאתם מקבלים סכין חלודה, נא להתקשר לשירות הלקוחות תוך 48 שעות, ואנו נשמח לסייע לכם. 
- שברים או אי התאמות אם ההזמנה שלכם הגיעה, ואתם לא מרוצים או שיש בעיה, אנא הודיעו לנו תוך 48 שעות מקבלת המשלוח. סאקאי לא יכולה להיות אחראית לטענות לאחר 48 - שעות על נזקי שבר הנובעים מהובלה. בבקשה שמרו על מכלול הפריטים המקוריים, כמו כן גם על כל חומרי אריזה, ואריזות לבדיקה על ידי המוביל. אנחנו לא יכולים להיות אחראיים על נזק עקב שימוש לרעה, טיפול לא מקצועי, טכניקה דלה, טעויות בשימוש או בחידוד, או כל סוג אחר של נזק שנגרם כתוצאה מטעות המשתמש.
-הזמנות מיוחדות / הזמנות בהתאמה אישית לשאלות ובירורים נוספים, ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות טלפון: 050-2336999. בעת שאנו עסוקים בפניות קודמות או שלא בשעות הפעילות, ניתן להשאיר הודעה במשיבון הקולי עם פרטי שם וטלפון באופן ברור ונציג/ה מטעמנו ידאגו ליצור עמכם קשר בהקדם האפשרי. - כמו כן, ניתן ליצור עמנו קשר בכתב בדוא"ל: [email protected] עבור הזמנות מיוחדות או כל מוצר שיש לנו אבל לא במלאי ברגע זה, אנחנו דורשים תשלום עבור 1/2 מהסכום הכולל בהזמנה בזמן ביצוע ההזמנה. את ה- 1/2 הנותר יש לשלם תוך 14 ימים של ההודעה ולפני שהמוצר נשלח אליכם. עבור הזמנות מותאמות אישית או הזמנות מיוחדות של מוצרים שאנו לא מחזיקים בדרך כלל, אנחנו דורשים תשלום של 2/3 מהסכום הכולל של ההזמנה בזמן ביצוע ההזמנה. ה- 1/3 הנותר ישולם תוך 14 ימים של הודעה ולפני שהמוצר נשלח אליכם. לא ניתן לבטל הזמנות מיוחדות לאחר ביצוע הזמנה. אם בוצעה הזמנה מיוחדת אך הלקוח לא שילם את החשבונית הסופית עבור הסכום הנותר בתוך 45 ימים מיום קבלת החשבונית הסופית, התשלום / התשלומים הראשונים נחשבים כאבודים והמוצר עלול להימכר ללקוח אחר. אם הלקוח מחליט לא להשלים את ההזמנה לאחר שהסכינים הוזמנו מהיצרן, התשלום הראשוני יהיה אבוד. הזמנות מיוחדות מבוצעות בדרך כלל תוך פרק זמן של בין 2 ו- 8 חודשים, למרות שאנחנו לא יכולים להבטיח מסגרת זמן. ישנם מקרים שבהם הזמנות עשויות להימשך זמן רב או מגיעות מהר יותר מהצפוי.
-אחריות, פרטיות ואבטחה במקרים בהם נפלה טעות סופר בתיאור מוצר המוצג באתר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר. החברה לא תישא בשום מקרה באחריות לפגם ו/או פגמים במוצר כתוצאה משימוש שנעשה בו על-ידי המזמין, ולרבות שימוש שאינו תואם את הוראות היצרן ו/או כללי ומדיניות החברה. החברה תפעל כמיטב יכולתה לספק למזמין את המוצר/ים אשר הוזמנו על-ידו, במועד המבוקש. בכל מקרה בו סבור המזמין כי המוצר/ים שסופק/ו לרשותו בהמשך להזמנה שבוצעה על-ידו באתר ו/או השירותים שסופקו לו- לוקים בחסר- יוכל הוא ליצור קשר עם הנהלת החברה באמצעות טלפון: 050-2336999, ימים א'-ו', 11:00-18:00. בעת שאנו עסוקים בפניות קודמות או שלא בשעות הפעילות, ניתן להשאיר הודעה במשיבון הקולי עם פרטי שם וטלפון באופן ברור ונציג/ה מטעמנו ידאגו ליצור עמכם קשר בהקדם האפשרי. כמו כן, ניתן ליצור עמנו קשר בכתב בדוא"ל [email protected] המזמינים באתר מצהירים ומאשרים כי ידוע להם שאין חלה עליהם כל חובה חוקית למסור את פרטיהם באתר וכי מסירת המידע על-ידם נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם המפורשת לשימוש בפרטים אשר נמסרו על-ידם ומאשרים כי השימוש בהם לא ייחשבו בשום אופן ובשום מקרה לפגיעה בפרטיותם וכן לא יזכו אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהם. משתמש/ת באתר המתנגדים לשימוש בפרטיהם ו/או מעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום של החברה ו/או המבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דואר (ישיר או אלקטרוני), יהיו מחויבים ליידע את הנהלת האתר על כך בכתב או לבקש הסרתם באמצעות סימון בשדה המתאים באופציה הקיימת בכל דיוור אלקטרוני, ובמקרים אלו- תפעל החברה להסרתם מהמאגר או לחילופין יוכל לקוח רשום להסיר את עצמו מרשימת התפוצה ב״אזור האישי״ של האתר. סאקאי סכיני שף מציעה עבורכם, לקוחותיה היקרים, סביבת קניות מקוונת מאובטחת לחלוטין. האתר מאובטח על-ידי חברת Letsencrypt המובילה בתחומה בעולם ועומדת בסטנדרטים ונהלי אבטחה קפדניים ביותר, כך שכל מידע אישי וחסוי וכל כרטיס אשראי באמצעותו הנכם מבצעים רכישה אונליין- מאובטחים בטכנולוגיית EV SSL. פרטי כרטיס האשראי אותם הנכם מזינים באתר בתהליך הרכישה והתשלום לא יישמרו באתר ולחברה לא תהא כל אפשרות לעשות שימוש בנתוני הכרטיס. בכל רכישה אותה תבצעו בנוסף, תתבקשו להקליד פרטי תשלום וכרטיס אשראי מחדש. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המרביים הנהוגים במטרה לשמור על פרטיות המשתמשים באתר וסודיות המידע בו. פרטי המשתמשים באתר, כפי שיוזנו על-ידם בתהליך הרישום, יישמרו במאגרי המידה של החברה. השימוש במידע אשר יימסר באתר על-ידי המשתמשים יהא אך ורק לצורך ביצוע עסקה בו לא יועבר לכל גורם אחר, למעט בכל הכרוך והנדרש לצורך ביצוע העסקה והשלמתה (כגון: לחברת האשראי של המשתמש). באם תעשה החברה שימוש בכתובת דוא"ל אשר נמסרה על-ידי המשתמשים באתר ו/או בפרטים אחרים אשר נמסרו על-ידם, הרי שהשימוש יהא לצורך משלוח דוא"ל חוזר ו/או תגובה לפניית משתמש/ת באתר. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום אשר יזינו משתמשים באתר, למעט שימוש בעבור ביצוע תשלום בגין עסקה באתר על-ידם ופרטים אלו לא יועברו לצד ג', זולת לצורך ביצוע העסקה המבוקשת על-ידי המשתמשים.
 1. מאחר ומדובר בביצוע עסקאות ופעולות בסביבה מקוונת, החברה אינה מתחייבת לחסינות מוחלטת מפני חדירות למערכות המחשוב שברשותה ו/או לחשיפת המידע המצוי במאגריה בפני מבצעי פעולות בלתי חוקיות ולפיכך, תבהיר החברה כי אם יעלה בידי צד ג' לחדור למידע השמור במאגריה ו/או לעשות בו שימוש לרעה- לא תהא למשתמשים כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. בהמשך למצוין בסעיף 1 לעיל, תציין החברה כי במקרים של כוח עליון- לא תהא היא אחראית לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג, בין אם בעקיפין ובין אם במישרין, אשר עשוי להיגרם למשתמשים ו/או למי מטעמם, במידה ומידע אשר מסרו באתר החברה, ילכו יאבדו ו/או יגיעו לגורמים עוינים ו/או ייעשה בו שימוש ללא רשות.
יובהר כי בעת השימוש באתר ייאסף מידע אודות המוצרים, הפריטים ו/או המודעות ו/או התכנים אשר הוצגו בפני המשתמש/ת, זמן שהייתם באתר והפעולות שבוצעו על-ידם באתר והחברה רשאית לשמור מידע זה ולעשות בו שימוש לצרכיה, וזאת בכפוף למגבלות תנאי השימוש והוראות הדין, ולרבות לצורך ניתוח והפקת מידע סטטיסטי- אותו רשאית היא למסור לצד ג', כל אימת שהנתונים אינם מתייחסים אל המשתמש באופן אישית ו/או מאפשרים זיהוי המשתמש באופן אישי. דואר ודברי פרסום שיווקיים יישלחו למשתמשים בכפוף להסכמתם המפורשת בסימון בשדה המתאים באתר, בהתאם לדרישות החוק. החברה שומרת על זכותה המלאה והבלעדית לחשוף פרטי משתמש/ת הידועים לה ולא תהא למשתמש/ת כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין חשיפת הפרטים במקרים בהם המשתמש/ת ביצעו מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או עשויים לפגוע בחברה ו/או בצד ג' ו/או במקרים בהם יתעורר חשד כי משתמש/ת הפרו תנאי (או יותר) מתנאי תקנון האתר, ולרבות כל הסכם עם החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקרים בהם המשתמש/ת עשו שימוש בשירותים אותם מספקת החברה לצורך ביצוע מעשה ו/או מעשים בלתי-חוקיים ו/או באם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש/ת לצד ג', וכן בכל מחלוקת ו/או הליך משפטי. החברה שומרת על זכותה המלאה והבלעדית, לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות באתר.
אפשרויות תשלום ומדיניות תשלומים
 • ויזה
 • מאסטרכארד
 • אמריקן אקספרס
 • ישראכרט
אפשרויות תשלומים ברכישות דרך כרטיס אשראי - עד 6 תשלומים ללא ריבית. - לחילופין ניתן לרכוש דרך PayPal ללא תשלומים. *אין אפשרות לבצע הזמנת מוצר ו/או רכישות אונליין באמצעות שקים, כסף מזומן, תווי קניה ושוברי תשלום. שירות לקוחות צוות שירות הלקוחות של החברה ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה/בקשה בטל': 050-2336999, ימים א'-ו', 11:00-18:00 בעת שאנו עסוקים בפניות קודמות או שלא בשעות הפעילות, ניתן להשאיר הודעה במשיבון הקולי עם פרטי שם וטלפון באופן ברור ונציג/ה מטעמנו ידאגו ליצור עמכם קשר בהקדם האפשרי. כמו כן, ניתן ליצור עמנו קשר בכתב בדוא"ל [email protected] :
זכויות יוצרים כלל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות המוצרים ו/או הדגמים, תיאורם, רישומם, עיצובם וכל פרט הקשור בהפעלתם, סימני המסחר, זכויות היוצרים, עיצובו הגרפי של האתר, השיטות והסודות המסחריים– הינם רכושה הבלעדי של החברה. חל איסור להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לשווק כל מידע באתר זה, לרבות התמונות והטקסטים, סימני המסחר, עיצוב הדגמים וכיו"ב, מבלי שנתקבלה הסכמת החברה על כך מראש בכתב. חל איסור לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים בו, בתמונות וברשימות המוצרים ו/או בכל פרט אחר המתפרסם בו, מבלי שנתקבלה הסכמת החברה על כך מראש בכתב. חל איסור לעשות שימוש בכלל הנתונים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אחר או בשירות אחר, מבלי שנתקבלה הסכמת החברה על כך מראש בכתב- המפרטת את התנאי למתן ההסכמה- באם תינתן כזו. השם סקאי-סכיני שף- הינו רכושה הבלעדי של החברה וחל איסור לעשות בו שימוש מבלי שנתקבלה הסכמת החברה על כך מראש בכתב. האייקונים באתר (Icons), סימני הלוגו, סימני המסחר, עיצובם הצגתם, הגרפיקה של כל אלו וכיוצא בהם, התוכן המילולי באתר- עריכתו והצגתו- הינם רכושה הבלעדי של החברה. 7. חל איסור מוחלט להצגת תכנים מהאתר, לרבות בתוך מסגרת – iFrame- גלויה או סמויה, באתר אחר. יש להשתמש בשירותים הניתנים באתר למטרות חוקיות בלבד.
 דין ושיפוט הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש באתר ו/או מהרכישות באתר- תהא לבתי- המשפט המוסמכים בירושלים על-פי סמכותם העניינית ולאלו בלבד, ולא תהא לכל בית-משפט אחר ו/או ערכאה שיפוטית אחרת.